Asmens privatumo užtikrinimas Handelsbanken Lietuvoje
Handelsbanken labai svarbu užtikrinti asmens teisės į asmens duomenų vientisumą apsaugą; banko konfidencialumo ir sąžiningumo pareigos suvokimas yra natūrali kasdienės mūsų veiklos dalis. Kurdami ir plėtodami savo produktus bei paslaugas esame įsidiegę technines, fizines ir organizacines valdymo priemones, leidžiančias apsaugoti jūsų asmens duomenų ir mūsų turimos ir tvarkomos informacijos apie jus konfidencialumą, vientisumą ir prieigą prie šių duomenų ir informacijos.
Šiame dokumente norime paaiškinti, kokius asmens duomenis tvarko Handelsbanken ir kodėl tai yra daroma. Jame taip pat rasite informacijos apie tai, kaip mes gauname jūsų asmens duomenis, su kuo galime šiais duomenimis dalytis ir koks yra apie jus turimų asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Aprašomos situacijos, kuriose naudojamės profiliavimo ir automatiniu sprendimų priėmimo procesu, ir kaip galite gauti prieigą prie savo asmens duomenų. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip galite kreiptis į mus norėdami pateikti savo pastabas arba užduoti klausimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu.


Kokius asmens duomenis tvarko bankas?

Asmens duomenis suskirstėme į atskiras kategorijas. Mūsų turimi asmens duomenys apie jus patenka į kurią nors vieną iš žemiau išvardytų kategorijų (sąrašas nėra baigtinis):
 • pagrindiniai asmens duomenys (pvz., kliento numeris, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, asmens kodas),

 • asmeniniai pasirinkimai (pvz., pasirinkimas dėl tiesioginės rinkodaros, kalbos, slapukų naudojimo),

 • vertinimai ir klasifikacijos (pvz., Pagal pinigų plovimo, FATCA ar MIFID reikalavimus),

 • Sutartys (įvairaus pobūdžio informacija, susijusi su sutartimis, pvz., sąskaitos numeris, paskolų skaičius, kortelės duomenys, turto tipas, įgaliojimai),

 • finansiniai sandoriai (pvz., į sąskaitą ir iš jos pervedamos sumos, paskolų mokėjimai, kortelių operacijos ir vertybinių popierių sandoriai),

 • komunikacija (pvz., el. pašto laiškai),

 • auditas (pvz., IP arba Mac adresas, prisiregistravimo ir savo tapatybės duomenų pateikimo naudojantis elektroninėmis mūsų paslaugomis registracijos duomenys).


Kad galėtume padėti užtikrinti fizinį jūsų ir mūsų darbuotojų saugumą, taip pat kovoti su sukčiavimu, pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais, savo padaliniuose naudojamės tokiomis sistemos, kaip stebėjimas vaizdo kameromis.

Kai tai yra būtina, taip pat tvarkome asmens duomenis, susijusius su jūsų atstovais, pavyzdžiui, globėjais, patikėtiniais ir kitais įgaliotais atstovais.

Kokiais tikslais Handelsbanken tvarko asmens duomenis?

Bankas tvarko asmens duomenis dėl įvairių teisinių priežasčių ir žemiau aprašytų tikslų. Jeigu jūs dėl kokios nors priežasties pageidautumėte neteikti mums tam tikrų būtinų asmens duomenų arba norėtumėte atšaukti šių duomenų tvarkymą, gali būti, kad negalėsime teikti jums savo paslaugų ir produktų.

Sutarties vykdymas

Bendras Handelsbanken tikslas – rinkti, tvarkyti ir saugoti asmens duomenis, kurie leistų parengti, teikti ir administruoti savo produktus ir paslaugas, siūlomus skaitmeniniu būdu, filialuose arba telefonu, pagal sudarytą sutartį.

Teisiniai įpareigojimai

Siekdamas įgyvendinti savo teisinius įsipareigojimus, Bankas tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais (sąrašas nėra baigtinis):
 • patikrinti ir verifikuoti jūsų tapatybę,

 • stebėti ir analizuoti, kaip jūs naudojatės savo sąskaita (-omis) ir kitomis banko teikiamomis paslaugomis siekiant užkirsti kelią ir nustatyti galimus sukčiavimo, pinigų plovimo arba kitokius nusikaltimus,

 • dokumentuoti ir turėtų asmens duomenis apie kreditus ir paskolas,

 • tvarkyti elektroninių mokėjimų ir prieigos prie sąskaitos saugumo reikalavimus,

 • pranešti valdžios institucijomis, pvz., mokesčių inspekcijai arba finansinių pasaugų priežiūros institucijai,

 • laikytis apskaitos, rizikos valdymo ir statistikos taisyklių ir nuostatų.


Banko interesai

Handelsbanken siūlo finansines paslaugas siekdamas sukurti gerus ir ilgalaikius santykius su savo klientais. Todėl tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais (sąrašas nėra baigtinis):
 • atlikdami rinkos ir klientų analizę norėdami patobulinti savo produktus, paslaugas ir paslaugų teikimo kanalus,

 • vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, kuri leidžia nustatyti galimai jus sudominsiančius produktus ir paslaugas, nebent būtumėte aiškiai paprašę mūsų to nedaryti,

 • atlikdami klientų apklausas,

 • atlikdami rizikos analizę ir gautume statistinių duomenų, pavyzdžiui, norėdami pagerinti mūsų kreditavimo rizikos modelius.


Tik su jūsų sutikimu

Konkrečių produktų arba paslaugų atveju mums gali prireikti gauti jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Tokiu atveju pateikiame šį sutikimą rašytine forma atskirai nuo mūsų produktų ir paslaugų sutarčių. Šiame sutikime taip pat nurodome, kaip galite atšaukti savo sutikimą, ir tokio atšaukimo pasekmes konkretaus produkto ar paslaugos atžvilgiu.

Pateiksime tokio prašymo pavyzdį – tai naudojimosi mūsų tinklalapiu metu pasirodantys slapukai, turintys unikalų jūsų naršyklės ID numerį. Šį numerį naudojame tinklalapio naudotojų analizei atlikti. Savo sutikimą suteikiate pirmą kartą lankydamiesi mūsų tinklalapyje per konkrečią naršyklę. Tačiau mes nesekame, kaip asmenys naudojasi mūsų tinklalapiu, ir nekaupiame bei nesaugome savo slapukuose jūsų asmens duomenų, tokių kaip jūsų vardas, IP adresas arba el. pašto adresas.

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

Tam tikrais atvejais bankas taiko vadinamąjį profiliavimą. Profiliavimas – tai asmens duomenų automatinis apdorojimas siekiant atlikti analizes, susijusias su kliento finansine būkle, asmeniniais prioritetais arba elgesiu skirtinguose kanaluose. Profiliavimas taip pat yra naudojamas kai kuriose mūsų rinkose automatiniams sprendimams priimti, pavyzdžiui, automatiškai patvirtinti arba atmesti internetu pateiktą prašymą suteikti paskolą.

Kaip mes gauname jūsų asmens duomenis?
Informaciją apie jus gauname iš jūsų tiesiogiai, pavyzdžiui, tuo metu, kai atidarinėjate sąskaitą Handelsbanken, kai kreipiatės dėl paskolos arba apmokate savo sąskaitas, taip pat vykdote kitą veiklą Banke. Taip pat gauname informacijos iš privačių ir viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip, mokesčių inspekcija, Sodra, kredito rizikos vertinimo agentūrų.

Su kuo dalinamės jūsų informacija?
Bankas yra saistomas teisinio įsipareigojimo neatskleisti jūsų duomenų, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, pvz., sudaryti su jumis sutartį, arba dėl kokių nors teisiškai privalomų arba leistinų priežasčių, pvz., pranešti jūsų duomenis valdžios institucijoms.

Tam, kad galėtume įvykdyti su jumis sudarytų mūsų produktų ir paslaugų sutarčių sąlygas, mums gali reikėti dalintis jūsų duomenimis su kitomis Handelsbanken Grupei priklausančiomis bei nepriklausančiomis įmonėmis, teikiančiomis mums arba jums užsakytas paslaugas. Tokiais gavėjais gali būti bankai, mokėjimo paslaugų teikėjai ir kitos finansų infrastruktūros šalys, tiekėjai, atstovai ir kitos šalys, susijusios su sudaryta sutartimi.

Toliau išvardyti pavyzdžiai aplinkybių, kurioms esant atskleidžiame duomenis apie jus už Banko ribų (sąrašas nėra baigtinis):

 • trečiosioms šalims, teikiančioms mums arba jums užsakomąsias paslaugas, pvz., mokėjimo paslaugų teikėjams, patvirtintiems subrangovams arba asmenims, veikiantiems kaip mūsų atstovai,

 • bankams ir mokėjimo įstaigoms ES (EEE) šalyse ir už ES (EEE) ribų, pervesdami lėšas jūsų prašymu,

 • vyriausybės, reguliavimo arba mokesčių institucijoms, kad laikytumėmės savo teisinių ir įstatyme numatytų prievolių, pvz., dėl mokesčių, kovos su pinigų plovimu ir terorizmu,

 • licencijuotoms kovos su sukčiavimu agentūroms ir kitoms panašioms organizacijoms, padedančioms kovoti su finansiniais nusikaltimais.

Perdavimas trečiosioms šalims
Tam tikromis situacijomis galime perduoti jūsų asmens duomenis gavėjams, esantiems už ES (Europos ekonominės erdvės – EEE) ribų, taip vadinamoms trečiosioms šalims. Taip gali nutikti tada, kai pervedame pinigus arba lėšas gavėjui, esančiam trečioje šalyje, vykdydami jūsų prašymą pagal su jumis sudarytą sutartį. Kita galima situacija – kai Banką asmens duomenis įpareigoja pateikti trečiosios šalies valdžios institucijos.
Nesant su jumis sudarytos sutarties dėl duomenų perdavimo trečiajai šaliai, norint atlikti duomenų perdavimą privalo būti tenkinama viena iš žemiau išvardytų sąlygų:
 • ES Komisija turi būti nusprendusi, jog atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugos lygį,

 • turi būti kiti saugikliai, tokie kaip standartiniai duomenų apsaugos nuostatai arba įpareigojančios bendrovės taisyklės,

 • turi būti konkretus už priežiūrą atsakingos institucijos leidimas arba

 • tai turi būti leistina pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus.


Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek yra būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus pagal jūsų su Banku sudarytas produktų ir paslaugų sutartis. Taip pat jūsų duomenis saugome laikydamiesi teisinių, reguliavimo ir verslo įrašų saugojimo reikalavimų.
Jeigu uždarote sąskaitą arba nebesinaudojate Banko paslaugomis, tam tikrą laikotarpį turime išsaugoti kai kuriuos su ta sąskaita arba paslauga susijusius jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, turime turėti galimybę pranešti mokesčių institucijai arba laikytis kitų kovos su pinigų plovimu ir apskaitos taisyklių ir nuostatų reikalavimų. Pavyzdžiui, jums nutraukus banko sąskaitos sutartį, mes galime kai kuriuos jūsų duomenis saugoti 8 metus.
Kaip galite valdyti ir prieiti prie savo asmens duomenų?

Banko tvarkomų jūsų asmens duomenų atžvilgiu turite kelias teises:
 • galite bet kuriuo metu paprašyti jums pateikti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją, paprastai nemokamai,

 • pastebėjus netikslumų mūsų turimoje informacijoje apie jus, šiuos netikslumus pašalinsime nedelsiant, kai tik mums bus apie juos pranešite,

 • tam tikromis sąlygomis galite paprašyti ištrinti arba apriboti prieigą prie jūsų asmens duomenų,

 • galite nesutikti, kad vadovaudamiesi pirmiau aprašytais Banko teisiniais interesais tvarkytume jūsų asmens duomenis,

 • galite gauti skaitmeninę daugumos Bankui pateiktų savo asmens duomenų, kuriuos tvarkome savo sistemose, kopiją. Taip pat, vykdydami jūsų prašymą ir esant techninėms galimybėms galime perduoti šiuos asmens duomenis tiesiogiai kitoms įmonėms arba valstybės institucijoms, tvarkančioms jūsų asmens duomenis. Šis procesas vadinasi duomenų perkeliamumu.


Norėdami pasinaudoti kuriomis nors išvardytomis teisėmis, kreipkitės į artimiausią Handelsbanken skyrių arba Handelsbanken duomenų apsaugos pareigūną žemiau pateiktais kontaktais.

Daugiau informacijos

Jeigu turite daugiau klausimų arba norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į savo filialą:
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, LietuvaTel.: +370 5 270 5903El. paštas: vilnius@handelsbanken.lt arba į Handelsbanken asmens duomenų apsaugos pareigūną:Svenska Handelsbanken AB (publ),Dataskyddsombud, 106 70 Stokholmas, Švedija, Tel.: +49 69 605 06 0El. paštas: dpo@handelsbanken.se

Taip pat galite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice